• 110306761_957332854679120_7579108896541422501_o
 • 110590802_957328341346238_6842147646050920068_o
 • 110842752_957328391346233_2617508944956328878_o
 • 115804795_957328484679557_6491960405422480551_o
 • 110256799_957328384679567_6350454622586237366_o
 • trandafiri centru
 • monument

            PREZENTARE GENERALA

 

        Comuna Redea este strabatuta de drumul judetean DJ 542  ce face legătura cu orasul Caracal si comuna Amarastii de Sus din judetul Dolj. Comuna este strabatuta si de drumul judetean DJ 542A, ce face legatura cu comuna Rotunda si comuna Bucinisu.

Comuna Redea se invecineaza cu:

 • la Nord -com  Draghiceni si orasul Caracal;

 • la Est – com Deveselu;

 • la Sud-Est- com Vladila;

 • la Sud- com Rotunda si jud. Dolj;

 • la Vest – jud. Dolj

          Principalele ocupatii ale locuitorilor sunt agricultura si cresterea animalelor. Pana la revolutia din 1989, pe teritoriul comunei au functionat Cooperative Agricole de Productie si SMA-uri.

         Conform ultimului recensamant  numarul locuitorilor este de 3006.

 

SIPOCA 35

 

            PROIECTE AFLATE IN DERULARE:

 • -ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COM. REDEA, JUD. OLT

 • -REABILITAREA SI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE REDEA

 • -REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL REDEA

 • -AMENAJARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA REDEA, JUD. OLT

 • -ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COM. REDEA

 • -CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL ÎN COM. REDEA

 • -INFIINȚARE DISTRIBUȚIE INTELIGENTĂ DE GAZE NATURALE ÎN COM. REDEA, JUD. OLT

110306761_957332854679120_7579108896541422501_o 110147531_957328338012905_1803133636464151866_o 110256799_957328384679567_6350454622586237366_o
115804795_957328484679557_6491960405422480551_o monument trandafiri centru

PRIMAR : DAN BĂLĂ

VICEPRIMAR : ION CONSTANTIN VIOREL

ADMINISTRATOR PUBLIC: CĂPĂTÎNĂ ORTANSA

CONSILIERI LOCALI: -BĂICA MIHAI CRISTIAN

                                       -MOANȚĂ NINEL CRISTIAN

                                       -DINU AUREL

                                       -PĂTRU NUNU

                                       -MOANȚĂ CONSTANTIN SFÎRÎIALĂ

                                       -CIOBANU TINEL

                                      -VLADU ION

                                      -BOARȚĂ DAN IONUT

                                      -VASILE DUMITRU

                                       -MARIN MARIAN

Atribuţiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice
de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un
model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ
al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului
sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);
c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local,
reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al
acestora;
d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii
autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,
precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în
numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările
de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să
contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu
prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii
Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile,
activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului
buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă
gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,
precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită
sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după
caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte
obiective de interes public local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:
a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie social-comunitară;
q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale
şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române
sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau
proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi
internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al
celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi
funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a
căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în
proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a
clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul
creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca,
prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel
îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân
în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii,
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice
de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului
conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativteritoriale.
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu
excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice
alte atribuţii stabilite prin lege.

              Comuna Redea este comuna de moseni mai cu totii cu o foarte frumoasa stare materiala. Dupa spusele batranilor, ultima asezare a Redei ar fi „Valea Rea” sau Valea Rezii de astazi. Unii spun ca in vechime satul ar fi fost aseazat la la 3 km mai spre apus, unde este astazi fantana lui Soare.

Altii, din contra, dau prima asezare la rasarit, unde este astazi satul Redisoara.

O legenda insa, frecventa asupra inceputurilor Rezii este aceasta:

”Redila sau Radu(un nume ca acesta) i-a  fost daruit de stapanul lui pentru ispravile si credinta ce i se dovedise, sa-si aleaga mosie in tinutul aceasta atat cat va cuprinde la tarcol de dimineata si pana la pranz. A plecat cu stapanul deci sa-i dea in primire ceea ce ocolise. Ca om priceput si istet, insemnase anumite locuri pe unde trecuse, cu cate un petic din ipangeaua rosie ce-o avea pe cal , asa ca dovedise bucata ocolita,  i s-a dat in stapanire. Cu vremea, pe mijlocul mosiei lui Redila s-a facut sat mare-Redea de astazi.”

 

               Scoala din Redea a fost intemeiata in anul 1800 intr-un local in centrul satului.

Intre anii 1835-1840 vine primul invatator cu diploma pe nume Petru Neagu din Caracal. In anul 1893 se construieste localul de scoala nr.1 cu doau sali de clasa ,cancelarie si locuinta pentru director urmand ca in anul 191 sa se construiasaca al trilea local de scoala cu patru sali de clasa si cancelarie.

In anul 1940  se infinteaza prima gradinita scolara. In anul 1977s-a dat in folosinta un local spatios pentru scoala din centrul civic al comunei.

oltPRIMARIA REDEA 

TEL: 0249544007

FAX:0249544001

EMAIL: primariaredea@yahoo.com

 

CORONAVIRUS-1024x724 (1)