PRIMAR : DAN BĂLĂ

VICEPRIMAR : ION CONSTANTIN VIOREL

ADMINISTRATOR PUBLIC: Nicola Iuliana Roxana

CONSILIERI LOCALI:

-Baica Cristian Mihai

-Boarta Dan Ionut

-Ciobanu Tinel Ion

-Dinu Aurel

-Marin Marian

-Moanta Ninel Cristian

-Vasile Dumitru

-Moanta Constantin

-Vladu Ion

Atribuţiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele deinteres local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi aleadministraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şiorganizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publicede interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului saumunicipiului;c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului saumunicipiului;d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul deorganizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă unmodel orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientatival regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primaruluisau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statulde funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local,reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şiînfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii alacestora;d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiilecorespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regiiautonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările decredite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, înnumele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrărilede investiţii de interes local, în condiţiile legii;e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţiiadministrativ-teritoriale;f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prinvalorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care săcontribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cuprevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UniuniiEuropene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizatecetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fiadoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile,activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea nouluibuget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat înMonitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţăgratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz,precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuităsau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, dupăcaz, în condiţiile legii;c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şiurbanism ale localităţilor;d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alteobiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivitcompetenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice deinteres local privind:a) educaţia;b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelorvârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;c) sănătatea;d) cultura;e) tineretul;f) sportul;g) ordinea publică;h) situaţiile de urgenţă;i) protecţia şi refacerea mediului;j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi dearhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;k) dezvoltarea urbană;l) evidenţa persoanelor;m) podurile şi drumurile publice;n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;p) activităţile de administraţie social-comunitară;q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţiiadministrativ-teritoriale sau în administrarea sa;r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe razaunităţii administrativ-teritoriale;s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor socialeşi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice românesau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sauproiecte de interes public local;b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţiadministrativ-teritoriale din alte ţări;c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativteritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şiinternaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unorinterese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau alcelui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şifuncţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice acăror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân înproprietatea unităţii administrativ-teritoriale;b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare adreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere aclădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopulcreşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca,prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfelîmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămânîn proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicitainformări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoarede servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii,personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publicede interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu meritedeosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unuiregulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titluluiconferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativteritoriale.(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cuexcepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi oricealte atribuţii stabilite prin lege.